Пловдив, бул."Марица" 36, ет.4

Доц. д-р Силвия Кръстева, дм

Доц. д-р Силвия Кръстева, дм

 

Доц. Д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм. завършва средното си образование през 1981 г. в ПГ „Георги Димитров“, гр. Пловдив с хуманитарен профил. Наградена е със златен медал за пълно отличие.
През 1981 г. е приета като студент в Медицинска академия, ВМИ „Ив. П. Павлов“, гр. Пловдив, Стоматологичен факултет.

През 1986г. с отличие завършва следването си в Стоматологичен факултет гр. Пловдив.

Денталната й практика стартира през 1989г. в с. Славяново, обл. Хасково като участъков стоматолог.

И от същата година до 1995г. работи в с. Кадиевo обл. Пловдивска като общ стоматолог.

През 1995г. печели конкурс за редовен асистент във ВМИ – Пловдив, Стоматологичен факултет, Катедра Ортопедична стоматология, Секция Ортодонтия . Там стартира и преподавателската си дейност по специалността Ортодонтия, като обучава студенти от трети, четвърти, пети курс по дисциплината. Работи и на свободна практика в собствен кабинет.

През 2000 г. придобива специалност по Ортодонтия. Освен студенти обучава и стажанти в Катедрата по Ортодонтия.

През 2001г. печели конкурс за старши асистент в МУ – Пловдив, Стоматологичен факултет, Катедра Ортодонтия. Продължава своята преподавателска дейност със студенти и стажанти, както и работата в частната си практика.
Следващата година (2002г.) взима и втората си специалност по Обща стоматология.

През 2005 г. е повишена като Главен асистент в катедрата. 
Освен студенти и стажанти, започва да обучава и специализанти – български и чуждестрани по специалността Ортодонтия.

На 2.12.2011 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Трансверзални отклонения в оклузията- модели за диагностична оценка“. И получава Образователна и научна степен Доктор по Ортодонтия в Медицински университет – Пловдив.
Преподава и на студенти по дентална медицина и по зъботехника.

През 2013 г. отваря врати на дентален център Cross Dent.

През 2014 г. получава академичната длъжност „Доцент“. Лектор е на студенти от от трети, четвърти и пети курс Дентална медицина по специалността Ортодонтия и студенти по Зъботехника в Медицинския колеж към Университета. Ръководи обучението на специализанти към катедрата.

През 2016 г. е Ръководител на Катедра Ортодонтия.
Има множество публикации и участия и обучения в световни, международни и национални конгреси. Ръководител е на докторанти в катедрата.

Има издадени две монографии- I -во издание„Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долната челюст”- 2012г. и II -ро разширено издание – 2019г. Съавтор е на ръководства и учебни помагала за студенти по Ортодонтия.

Частната й практика продължава и до днес в дентална клиника Cross Dent. Научните й интереси са насочени към Латерогнатия, Девиация на долната челюст, Асиметрия в лицево-челюстната област и дисфункции на темпоромандибуларната става.

Дoц. Д-р Силвия Кръстева е първата, която работи в България с Фасната телерентгенография и тясно специализирана в диагностицирането и отдиференцирането на латерогнатия и девиация на долната челюст, създавайки три собствени метода за диагностика, които са принос не само за българската, но и за световната ортодонтска практика.

В собствената си практика лекува всички зъбно-челюсни деформации, като използва конвенционални и естетични брекети, снемаеми апарати, специфични неснемаеми апарати, „невидими апарати“- алайнери, миотренери и др.Също така лекува заболяванията на темпоро-мандибуларната става.
Дoц. Д-р Силвия Кръстева, дм владее руски и френски език.

Членува в:

Български зъболекарски съюз

Българско ортодонтско общество

Balkan Association of Orthodontic Specialists

European Orthodontic Society

World Federation of Orthodontists

Съюз на учените в България

Свободен медицински синдикат – Главен координатор за ФДМ.

Участвала е в различни курсове и обучения.

CrossDent Пловдив